Onze Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen, aanvaardingen, mededelingen en overeenkomsten voor onderstaande verrichtingen zijn uitsluitend van toepassing:

  1. Voor nationaal wegvervoer “De Algemene Vervoerscondities 2002”, (A.V.C. 2002) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie
  2. Voor internationaal wegvervoer, “Verdrag betreffende de Overeenkomst tot Internationaal Vervoer van Goederen over de Weg” (C.M.R.) , alsmede de A.V.C. 2002 als gemeld bij punt 1
  3. Voor opslag, inslag, uitslag, beheerwerkzaamheden etc. van goederen de “Logistieke Service Voorwaarden” Gedeponeerd door FENEX (de Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek) en TLN (Transport en Logistiek Nederland), ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.
  4. Voor expeditiewerkzaamheden, de “Nederlandse Expeditievoorwaarden”, inclusief de arbitrageclausule, gedeponeerd door de FENEX ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, laatste versie
  5. Voor elektronische uitwisseling van berichten tussen computers (E.D.I.), “De Algemene Vervoerscondities 2002”, (A.V.C. 2002) gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie
  6. Afschrift van de voorwaarden en van die, waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, zal de opdrachtgever op diens eerste verzoek worden toegezonden.
  7. Alle bovengenoemde condities zijn van toepassing op de overeenkomst inclusief het feit dat de opdrachtgever SILS (Strong In Logistic Services) te allen tijde schadeloos stelt en vrijwaart van iedere claim (fiscale navorderingen, boetes en overige financiële vorderingen) in relatie tot een vergeven opdracht aan SILS (Strong In Logistic Services).

Versie: december 2023